HAJRÁ PÉCSI VSK !

Edzői teljesítményértékelés


A kosárlabda edzői teljesítményértékelési szabályzatot 2012 augusztusában ismerték meg a PVSK Férfi Kosárlabda Utánpótlás Szakosztály vezetői és munkatársai, szeptemberben már ez alapján indult el a munka. 2013 júniusában lezárult az első olyan év az egyesület életében, ahol a szabályzatban megfogalmazott elvek alapján dolgoztunk, s a tapasztalatok figyelembevételével, a rendszer használatával indult el ismét a 2013/14-es szezon.

Az edzői teljesítmény vizsgálatának legáltalánosabb célja az, hogy a PVSK programjában megfogalmazott egyesületi szintű célokat és a sportegyesületben dolgozó egyes edzők munkateljesítményét vizsgálva hozzájáruljon a sportegyesületi munka színvonalának emeléséhez. E cél elérése egyrészt közvetlenül az egyes edzők szakmai-oktató-nevelő munkájának minőségét javító, másrészt pedig a sportegyesületi munka szervezésével-irányításával összefüggő (vegyesen egyéni és egyesületi szintű) a célokon keresztül valósulhat meg, azaz mindkét cél alapvetően fejlesztő és nem minősítő jellegű.

További cél a teljesítményvizsgálattal, hogy minősített edzők dolgozzanak az egyesületben.

Az edzői munka szakmai színvonalának emelésére irányuló célok:
- Segíteni abban, hogy az edzők információkat kaphassanak a róluk kialakult megítélésről az egyesületi vezetés által létrehozott, és a közösség által elfogadott mérce (kritériumrendszer) szerint.
- Nyugtázni és méltányolni az elért teljesítményeket és a kimutatható fejlődést.
- Hozzájárulni az esetleges egyéni problémák feltárásához.
- Tanácsadással és egyéni célok kitűzésével - de az érintett döntéseire hagyatkozva - támogatni az edzők szakmai fejlődését.

A követelményrendszer három egymást kiegészítő alapon nyugszik:
a) A sportegyesület programjában rögzített, az edzői munkakör általános, helyi (az adott egyesületre jellemző) és, ha szükséges, személyre szóló - az érintett edző és a sportvezető megegyezésén alapuló - elemeket tartalmazó munkaköri leírásán (szigorúan véve: mit és hogyan tanítsunk az egyes korosztályokban a gyerekeknek?), másként: melyek a szezon végéig elérendő és teljesítendő minimumkövetelmények?;
b) Egy, a munkaköri leírás többnyire formális minimumkövetelményein túlmutató, az edzői munka különböző területeit és az ezeknek megfelelő képességeket és készségeket átfogó, közmegegyezésen (a vezetőség, az edzői kar és akár a szülői képviselet jóváhagyásán) alapuló szelektív, de a vizsgált területeken kellően részletes norma- vagy kritériumrendszeren;
c) Az előző értékelési ciklus végén született, egyénekre vonatkozó megállapításokon, amelyek rögzítik a kiemelkedően sikeres területeket és fejlesztési célok formájában kijelölik a jövőben fejlesztendő területeket. (Ez a pillér nyilván csak a már működő rendszerekben játszhat szerepet.)

Rendszeresen vizsgálandó értékelési területek edzők esetén:
- Pedagógiai- és szakmai munka;
- Az edzésen kívüli tevékenységek (szülői értekezlet, edzőtábor, közös rendezvények stb.);
- Képzettség és felkészültség;
- A gyerekek eredményeinek értékelése;
- A teljesítmény az egymást követő ciklusokban (mert itt nem csak javulás lehet);
- A célok elfogadása és munkafegyelem;
- Az edzéseken kívüli szakmai tevékenység. (Előírt kreditek megszerzése, egyéb szakmai tevékenység (pl. részvétel az edzőtársak értékelésében, edzői programok és edzéstervek kidolgozása, szakirodalmak olvasása és ajánlása a kollégáknak, szakfordítás stb.).

Az információgyűjtés eszközei:
Az értékelés részletes követelményrendszere a vizsgálandó területeken nyújtott teljesítmény értékelésére kidolgozott mérőeszközökben rögzített kritériumokban fogalmazódik meg. Ez a rendszer hat különböző eszköz segítségével gyűjti be a kritériumokra vonatkozó információkat:
1. Edzéslátogatási lap - ennek kitöltése az értékelő team feladta. Az értékelő team a legtapasztaltabb edzőkből, külső szakemberekből áll össze, akik előzetes bejelentés alapján nézik meg az értékelendő edző - évente legalább négy - edzését. Ez a rendszer legmarkánsabb eleme.
2. Gyerek/szülő kérdőív. Ez egy háromoldalas kérdőív, amelyben játékosaink, illetve az ő szüleik mondhatják el véleményüket az edző munkájáról, de minősítik a szakosztályt, a klubot is.
3. Önértékelő lap és 4. véleménykérő lap. Ezeken az edzők saját magukat értékelik, továbbá javaslatot tesznek az egyesületi munka színvonalának javítására.
5. Az edzők adminisztráció kötelezettségei. Ennek pontosságát és precizitását egész év során figyeljük, értékeljük.
6. Értékelési beszélgetés. Ez zárja az évet, ahol a tapasztalatokat összegezzük, és megnézzük azt, hogy hol, mely területen van szükség javulásra, javításra.

Iroda:

PVSK Nemzeti
Kosárlabda Akadémia
7622 Pécs,
Verseny utca 11.
Tel: 06 20 254-2619

Link:

www.pvsk-panthers.hu
www.pvsk.hu www.kosarsport.hu